Reklama
 
Blog | Ina Maertens

Návrh zákona o soudních tlumočnících jde v úterý do finále

V úterý 28. května bude Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky znovu hlasovat o samostatném zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který nahradí zákon č. 36/1967 Sb. a související prováděcí předpisy. Bude-li návrh zákona v úterý schválen a následně podepsán prezidentem republiky, začnou nová pravidla pro soudní tlumočníky (a nově i soudní překladatele) platit již od roku 2021.

Jaké změny přináší nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích?

Odděluje se výkon překladatelské a tlumočnické činnosti. Tlumočník, který vyhotoví překlad, aniž by byl zapsán i jako překladatel, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu ve výši až 500 000 Kč. Stejného přestupku s totožnou sankcí se dopustí i překladatel, který bude tlumočit, aniž by byl zapsán i jako tlumočník, přičemž dle navrhovaného zákona je překlad audio záznamu (např. výslechu) považován za tlumočnický úkon, a nikoliv úkon překladatelský.

Všichni stávající zapsaní tlumočníci budou bez dalšího zapsáni do nových seznamů jako překladatelé i tlumočníci, a budou moci svou činnost vykonávat nejdéle po dobu 5 let. Uplynutím této doby nebo zápisem do seznamu tlumočníků, seznamu překladatelů nebo do obou těchto seznamů podle nového zákona jejich dosavadní oprávnění zanikne. Během uvedené doby mohou získat oprávnění podle nového zákona a složit vstupní zkoušku, která ověří požadované znalosti. Výše poplatku za zkoušku je stanovena na 3 000 Kč. Náhradní termín pro uchazeče, který svou neúčast na zkoušce z vážného důvodu řádně omluví, je zpoplatněn částkou 5 000, příp. 10 000 Kč. Obsahem vstupní zkoušky není jen znalost tlumočnického zákona, ale i řízení, v nichž se tlumočení používá, tzn. civilního, trestního a správního.

Jako veřejný údaj se do seznamu tlumočníků a překladatelů bude zapisovat údaj o přestupcích spáchaných podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a o uloženém správním trestu. Kontaktní adresa je údaj veřejný, místo trvalého pobytu je údaj neveřejný. Za porušení povinnosti nahlásit změnu údajů zapisovaných do seznamu do 10 pracovních dnů lze uložit pokutu ve výši až 75 000 Kč.

Stávající horní hranice pokut (50 000 Kč, 100 000 Kč a 250 000 Kč) se zvyšují na 75 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč. Pokutu ve výši až 500 000 Kč lze mimo jiné uložit za porušení povinnosti vykonávat činnost nestranně, nezávisle a s odbornou péčí a ve sjednané nebo stanovené době. Pokutou ve výši až 500 000 Kč se trestá i porušení nové povinnosti vyhotovit stejnopis překladatelského úkonu předloženého v listinné podobě a uchovat jej alespoň po dobu 3 let. Archivovat se bude stejnopis úkonu, nikoli pouze překlad. Povinnost archivace s sebou přináší nutnost zabezpečit citlivé osobní údaje.

Újmu způsobenou v souvislosti s výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti budou tlumočníci a překladatelé povinni nahradit. V této souvislosti se zavádí povinnost sjednat si pojištění. V návrhu vyhlášky se dočteme, že předpokládané náklady na pojištění při pojistném limitu 1 mil. Kč se budou pohybovat kolem 3 000 Kč až 3 500 Kč.

Zavádí se možnost provést překladatelský úkon v elektronické podobě, ovšem pouze se souhlasem zadavatele.

Evidence úkonů bude centralizována na Ministerstvu spravedlnosti. Jako neveřejný údaj je veden, mimo jiné, i celkový počet zadaných a doposud neprovedených úkonů, a to jak v případě orgánů veřejné moci, tak i jiných zadavatelů. Celkový počet zadaných a dosud neprovedených úkonů a celkový počet provedených úkonů v jednotlivých letech jsou údaje veřejné.

Orgánu, který rozhodl o ustanovení tlumočníka nebo překladatele, se ukládá povinnost rozhodnout o odměně a náhradách nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování a uhradit je nejpozději do 15 dnů po nabytí právní moci.

Náhrady a odměny a způsob jejich snížení a zvýšení stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. V současné chvíli se v návrhu vyhlášky předloženém MSp uvažuje o hodinové odměně tlumočníka ve výši 300 až 550 Kč. Odměna za normostranu překladu se předpokládá na úrovni 200 až 450 Kč. U často se opakujících jednoduchých tlumočnických a překladatelských úkonů spočívajících v tlumočení či překladu v podstatě stejných, obdobných či opakujících se skutečností se snižuje hranice sazeb až o 30 %. Příplatek za mimořádnou obtížnost dosahuje až 20 %, za spěšnost až 50 %. Zvýšení odměny za práci v noci, v den pracovního klidu nebo volna se nepředpokládá. V návrhu vyhlášky se rovněž uvádí paušální částka náhrady hotových výdajů, např. tisk černobílý list A4 ve výši 3 Kč. Otázka dalších vyhotovení vysloveně upravena není. Náklady na přípravné práce a administrativní práce jsou již zahrnuty v odměně tlumočníka a překladatele.

Odborná veřejnost v souladu se stanoviskem Senátu, který doporučil tento návrh zákona k zamítnutí, hodnotí ho jako problematický. Jako problematický hodnotí příslušný návrh i soudní znalci.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama